الف) توصیه های لازم به خریدار

۱- لازم است در متن چک علت صدور و مشخصات مورد معامله و نوع معامله درج گردد.

۲- نام و مشخصات فروشنده (گیرنده) در متن چک .

۳- جهت جلوگیری از نتایج انتقال چک توسط فروشنده به دیگری پیشنهاد میشود به منظور عدم امکان انتقال آن توسط دارنده به دیگران علاوه برخط زدن حواله کرد یا آورنده در متن چک عبارت غیر قابل انتقال از طریق ظهر نویسی نیز درج گردد. در این صورت دارنده نمیتواند چک را به دیگری تسلیم نماید.

ب) جهت حفظ حقوق فروشنده

۱- درج کلیه ارقام و عبارات متن چک با خط صادر کننده و امضا آن در منظر دید نامبرده.

۲- درج تاریخ چک با عدد و حروف توسط صادر کننده

۳- با توجه به اینکه یکی از شرایط قانونی لازم چک داشتن تاریخ صدور میباشد، لذا توصیه میشود چک فاقد تاریخ تحویل نگیرید.