قبل از انجام هر گونه معامله اعم از خرید و فروش، اجاره و غیره باید هویت طرف معامله اعم از مالک یا وکیل وی به شرح ذیل احراز شود:

الف:اشخاص حقیقی

1- ذکر کامل و دقیق نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، محل صدور،‌کدملی، کد پستی، نشانی محل سکونت، شماره تلفن ثابت، و شماره تلفن همراه،شماره و تاریخ کارت پایان خدمت یا معافیت. (در مورد آقایان) در هر گونه قرارداد و صورتجلسه و ‌الحاقیه و توافقنامه و… مربوط به معاملات املاک الزامی است.

2- رؤیت اصل شناسنامه (تمامی صفحات) رؤیت اصل کارت ملی (پشت و روی کارت) رؤیت اصل کارت پایان خدمت یا معافیت (در مورد آقایان) و انطباق مشخصات هویتی فرد با چهره و مشخصات‌وی در کارت یا شناسنامه ارائه شده.

3- اخذ و پیوست نمودن تصویر کاملاً خوانا و حتی الامکان رنگی تمامی صفحات شناسنامه، پشت و روی کارت ملی، پشت و روی کارت معافیت یا پایان خدمت (در مورد آقایان) پس از رؤیت اصل آنها.

4- به صفحه توضیحات شناسنامه توجه کافی مبذول و در صورتیکه شناسنامه دارای توضیحات است به توضیحات مندرجه، توجه دقیق و کامل مبذول و تصویر صفحه توضیحات نیز اخذ و پیوست سوابق گردد.

5- توجه شود که با اشخاص کمتر از 18سال یا اشخاص محجور معامله نشود. اشخاص محجور بوسیله دفتر اسناد رسمی و از طریق اداره سرپرستی قابل شناسایی هستند.

ب:اشخاص حقوقی

در خصوص اشخاص حقوقی باید هویت و شخصیت طرف معامله با ملاحظه آگهی تأسیس، اساسنامه، آخرین آگهی تغییرات مدیران مندرج در روزنامه رسمی احراز و صاحبان امضاء مجاز و تعهد آور شرکت یا موسسه شناسائی شده و دقت شود که امضاء سند معامله صرفاً‌ توسط ایشان بعمل آید و اسناد مالی اعم از چک و غیره صرفاً ‌بنام و در وجه شخص حقوقی صادر و در متن اسناد قید شود که چک یا سند پرداخت بابت خرید یا اجاره صادر گردیده است.ح ق/8