توضیحات

سه قطعه زمین هر کدام به مساحت 15 هزار متر مربع دارای سند رسمی داخل محدوده شهری با کاربری پیشبینی شده مسکونی در طرح جامع شهر سنندج مابین زمین های قطعه بندی شده سایر ادارات و ارگان ها با قیمت مناسب. خصوصا جهت واگذاری به اعضای تعاونی های مسکن ادارات.

جزئیات
منطقه جاده ساحلی
شهر سنندج
تاریخ 2017/08/08
پارکینگ -
آسانسور -
موقعیت شمالی
انباری -
کابینت -
معاوضه خیر
کاربری باغ / کشاورزی