توضیحات

قطعه زمین جزو قطعات هم ردیف با دانشگاه سما و به علت اختلاف در ارتفاع دارای چشم انداز دائمی می باشد.

جزئیات
منطقه شهرک نظام مهندسی
شهر سنندج
تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲
پارکینگ -
آسانسور -
موقعیت دو نبش
انباری -
کابینت -
معاوضه خیر