توضیحات

به صورت خدماتی تجاری

جزئیات
منطقه مردوخ شمالی
شهر سنندج
تاریخ 2021/10/12
پارکینگ -
آسانسور -
انباری -
کابینت -
معاوضه خیر