🔻ودیعه در لغت به معنای آنکه پولی یا مالی به امانت سپرده شود و عقد ودیعه آنگونه  که در ماده 607 قانون مدنی آمده است یعنی نگه داری مجانی مالی که شخص پیش فرد می سپارد .
🔻ماده 607 ـ ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می سپارد برای آن که آن را مجانا نگاه دارد. ودیعه گذار مودع و ودیعه گیر را مستودع یا امین می گویند.
🔻حال در اینجا سوالی پیش می آید که آیا مال غیر را می توان به امانت داد؟ در پاسخ باید گفت بله طبق ماده 609 قانون مدنی ، اما به شرط آنکه شخص صراحتاً یا ضمناً اجازه این عمل را داشته باشد ، پس می تواند برای حفاظت بیشتر آن را به دیگری تودیع کند.
🔻ماده 609 ـ کسی می تواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا قائم مقام مالک باشد و یا ازطرف مالک صراحتا یا ضمنا مجاز باشد.
🔻نکته آخر آنکه در عمل ودیعه سپردن باید صورت پذیرد و امین نیز لازم است قبول آن را چه در عمل چه دربیان اعلام نماید. حال چنانچه کسی وارد رستوران شد و پالتوی خود را به چوب رخت آویخت،یا در استخر لباس خود را در کمد گذاشت، آن عمل سپردن محسوب نمی شود.