🖋قانون مدنی در ماده ۸۶۲ طبقات ارث را بدینگونه بیان کرده:
🔻طبقه اول : پدر و مادر .اولاد و اولاد اولاد (نوه)
🔻طبقه دوم : اجداد (پدر ومادر بزرگ )و برادر و خواهر و اولاد آنها
🔻طبقه سوم : عمات (عمه) و عمام(عمو) و اخوان (دایی )وخالات(خاله) و اولاد آنها
شایان ذکر است وراث طبقه بعد وقتی ارث میبرند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد . (قانون مدنی ماده ۸۶۳