توضیحات

وقوع سر جاده اصلی ونزدیکی به رودخانه و برخورداری از برق مشترک باباغ مجاور از خصوصیات باغ مورد بحث میباشد.

جزئیات
منطقه جاده مریوان
شهر سنندج
تاریخ 2021/05/12
پارکینگ -
آسانسور -
موقعیت شمالی
انباری -
کابینت -
معاوضه خیر
کاربری شمالی